User login

Navigation

You are here

Low-Dimensional Materials

Shuze Zhu's picture

Nanomanufacturing of graphene nanosheets through nano-hole opening and closing

Materials Today, in press, 2018, https://doi.org/10.1016/j.mattod.2018.09.001

Yanan Chen, Yilin Wang, Shuze Zhu, Kun Fu, Xiaogang Han, Yanbin Wang, Bin Zhao, Tian Li , Boyang Liu , Yiju Li , Jiaqi Dai , Hua Xie , Teng Li , John W. Connell , Yi Lin, Liangbing Hu

Kmomeni's picture

Special issue on "Low-Dimensional Phase Transforming Materials"

A special issue of Journal of Nanomaterials is devoted to "Low-Dimensional Phase Transforming Materials" which obtained significant interests in the recent years. This topic covers a broad range of research such as 

Subscribe to RSS - Low-Dimensional Materials

Recent comments

More comments

Syndicate

Subscribe to Syndicate